Trauma treniruotėje: kai kaltųjų nėra

Ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams ši is­to­ri­ja ga­lė­tų bū­ti pui­ki pa­mo­ka dau­ge­lio mo­ki­nių tė­vams – rink­da­mi sa­vo at­ža­loms bū­re­lį ar spor­to ša­ką ne­tu­rė­tu­me pra­ras­ti bud­ru­mo, aps­vars­ty­ti ne vien jų pa­trauk­lu­mą, bet ir ga­li­mus pa­vo­jus.

Per jo­ji­mo tre­ni­ruo­tę nuo žir­go nu­kri­tu­siai 12 me­tų mer­gai­tei bu­vo diag­no­zuo­tas stu­bu­ro slanks­te­lio lū­žis. Jos mo­ti­na dėl to kal­ti­na tre­ne­rę ir tei­sy­bės ieš­ko teis­muo­se, nors pir­mą­jį tei­si­nį mū­šį pra­lai­mė­jo. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas sa­vo spren­di­me kons­ta­ta­vo, kad leis­da­mi vai­ką į jo­ji­mo tre­ni­ruo­tes tė­vai tu­rė­jo su­vok­ti šios spor­to ša­kos pa­vo­jin­gu­mą.

Ta­čiau trau­mą pa­ty­ru­sios mer­gai­tės mo­ti­na pa­si­ry­žu­si ne­nu­leis­ti ran­kų. „Skau­di pa­tir­tis par­odė, kad vai­kus ug­do ir tie, ku­rie ne­tu­ri pe­da­go­gi­nės pa­tir­ties. Pa­vo­jin­go spor­to mo­ko net ne­lan­kiu­sie­ji pir­mo­sios pa­gal­bos kur­sų“, – LŽ ti­ki­no mer­gai­tės mo­ti­na. Jos bei ki­tų šios is­to­ri­jos he­ro­jų var­dų ir pa­var­džių ne­mi­nė­si­me, nes jos ap­lin­ky­bes vei­kiau­siai teks nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

LŽ kal­bin­ta mer­gai­tės tre­ne­rė jai iš­sa­ky­tus prie­kaiš­tus ir kal­ti­ni­mus at­me­tė pa­brėž­da­ma, jog to­kia by­la Lie­tu­vo­je yra pir­ma, tad ti­ki­ma­si, kad ji su­teiks aiš­ku­mo žir­gų (ir ne tik) spor­to sri­ty­je.

Tuo me­tu Lie­tu­vos gy­vy­bės drau­di­mo įmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Bak­šins­kas LŽ tei­gė, kad vai­kus nuo pa­na­šių ir ki­to­kių ri­zi­kų bū­ti­na apd­raus­ti. Tė­vai tai da­ro vis daž­niau – po­pu­lia­riau­sia draus­ti nuo trau­mų, o at­siž­vel­giant į spor­to ri­zi­kos laips­nį ga­li­ma pa­si­rink­ti ir drau­di­mo su­mą.

Trau­mos pa­sek­mės liko

Mer­gai­tės ma­ma (pa­va­din­ki­me ją Ilo­na) du­kros tre­ne­rei ne­gai­li pik­tų žo­džių. Ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas įvy­ko per­nai lie­pą. Ilo­nos tei­gi­mu, žir­gas bu­vo ne­ra­mus nuo pat tre­ni­ruo­tės pra­džios, o nu­ves­tas į ki­tą aikš­te­lę ėmė ne­bek­lau­sy­ti. Tre­ne­rė esą ska­ti­no mer­gai­tę ra­gin­ti žir­gą, su­duo­ti ste­ku, o kai ji taip ir pa­da­rė, nu­kri­to nuo su­py­ku­sio žir­go.

Me­di­ke dir­ban­ti Ilo­na ti­ki­no, esą tre­ne­rė nuo žir­go nu­kri­tu­sią jos du­krą ban­dė pa­kel­ti, nu­ves­ti į ki­tą vie­tą. „Va­di­na­si, žmo­gus ne­tu­ri su­pra­ti­mo apie pir­mo­sios pa­gal­bos su­tei­ki­mą. Po to­kios trau­mos žmo­gaus ne­ga­li­ma ju­din­ti“, – aiš­ki­no ji. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no tik po ne­lai­mės su­ži­no­ju­si, kad tre­ne­rės įkur­ta įstai­ga tu­ri įsta­tus, ta­čiau esą ne­tu­ri nei tre­ni­ruo­čių ap­ra­šų, nei me­to­di­kos. Ilo­nos tei­gi­mu, tre­ne­rė ne­bu­vo da­vu­si pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties tarp įstai­gos ir vai­ko at­sto­vų, taip pat ne­rei­ka­la­vo vai­ko svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo pa­žy­mos. „Dve­jus me­tus lei­do­me vai­ką į tre­ni­ruo­tes ir ne­ži­no­jo­me vi­sų tų da­ly­kų. Vis­ką su­ži­nai tik tuo­met, kai kas nors at­si­tin­ka“, – kal­bė­jo mer­gai­tės ma­ma.

Nuo žir­go nu­kri­tu­si mer­gai­tė per pus­me­tį pa­gi­jo, ta­čiau pa­tir­tos trau­mos pa­sek­mės li­ko. „Da­bar ji šlu­buo­ja vie­na ko­ja“, – LŽ sa­kė mo­te­ris. Anot jos, po trau­mos du­krai rei­kia lan­ky­tis pas psi­cho­lo­gą, o apie žir­gus ji ne­be­no­ri nie­ko ži­no­ti. „Ją ka­muo­ja po­trau­mi­nio stre­so sind­ro­mas. Ma­no pa­grin­di­niai klau­si­mai: ar kas nors kon­tro­liuo­ja to­kias įstai­gas, ar tre­ne­riai tik gau­na lei­di­mą ir ga­li dirb­ti bet kas? Ko­dėl griež­čiau ne­pri­žiū­ri­ma, kaip vei­kia spor­to bū­re­liai?“ – ne­nu­ri­mo Ilo­na.

Pre­ce­den­to ne­tu­rin­ti byla

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas lie­pos pra­džio­je Ilo­nos pa­teik­tą ieš­ki­nį at­me­tė, ta­čiau ji pa­si­ry­žu­si pa­teik­ti ape­lia­ci­nį skun­dą. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad nors ša­lys ir ne­bu­vo su­da­riu­sios su­tar­ties, tarp jų bu­vo su­sik­los­tę jo­ji­mo pa­slau­gų tei­ki­mo san­ty­kiai. Teis­mas pri­ėjo prie iš­va­dos, kad net ke­le­rius me­tus jo­ji­mo tre­ni­ruo­tes lan­kiu­si mer­gai­tė pa­ti nu­spren­dė nu­šok­ti nuo žir­go, to­dėl pa­ty­rė trau­mą. „Tė­vai, leis­da­mi du­krą į jo­ji­mo pa­mo­kas, su­vo­kė ar­ba tu­rė­jo su­vok­ti šios spor­to ša­kos pa­vo­jin­gu­mą ir pri­siė­mė su tuo su­si­ju­sią ri­zi­ką“, – ra­šo­ma teis­mo spren­di­me.

Tre­ne­rė pa­sa­ko­jo, kad mer­gai­tė bu­vo nu­kri­tu­si nuo ark­lio ir pra­ėju­sių me­tų ko­vą. „Ji toks rai­te­lis – su­pa­ni­kuo­ja ir šo­ka nuo ark­lio. Bu­vo nu­sib­roz­di­nu­si, ta­čiau ne­tru­kus tu­rė­jo at­va­žiuo­ti mer­gai­tės tė­vas, tad ji sa­kė, kad ne­ver­ta skam­bin­ti. Jai su tė­vu grį­žus na­mo, su­lau­kiau pik­to mo­ti­nos skam­bu­čio. Mo­te­ris ma­ne kal­ti­no, ko­dėl ne­pas­kam­bi­nau. Vė­liau man pa­skam­bi­no pa­ti mer­gai­tė, ji at­sip­ra­šė už ma­mą. Tas įvy­kis pri­ver­tė su­si­mąs­ty­ti. Svars­čiau, ar tu­rė­čiau to­liau tre­ni­ruo­ti vai­ką, nes su­pra­tau, kad ma­ma yra prieš“, – kal­bė­jo ji. Ta­čiau ma­ty­da­ma, kaip mer­gai­tė vis dėl­to no­ri jo­di­nė­ti, tre­ne­rė tę­sė už­siė­mi­mus. Ji ti­ki­no dau­giau ne­lei­du­si tre­ni­ruo­ja­ma­jai jo­ti ant žir­go, nuo ku­rio ši bu­vo nu­kri­tu­si.

Anot tre­ne­rės, ne­lai­mės die­ną mer­gai­tei bu­vo pa­skir­tas la­bai ra­mus ark­lys. Ma­nie­že mer­gai­tei iš­ties bu­vo pa­sa­ky­ta jį par­agin­ti, bet esą ne ten, kur vis­kas nu­ti­ko. „Ji pa­siel­gė vi­sai ne­bū­din­gai. Ark­liui ne­praė­jus pro kliū­tį, ji ne ap­ve­dė jį, kaip tu­rė­tų bū­ti, bet ėmė baus­ti ste­ku. Šis pra­dė­jo šuo­liuo­ti, o po­sū­ky­je jo­ji­kė ti­kriau­siai su­pa­ni­ka­vo ir šo­ko nuo ark­lio bei nu­kri­to šo­nu“, – lem­tin­gą įvy­kį pri­si­mi­nė tre­ne­rė. Ji mer­gai­tės iš­klau­si­nė­jo, ką skau­da, pa­ti­kri­no, ar ši ga­li ju­din­ti ran­kas ir ko­jas, ir tik pa­čiai jo­ji­kei pa­ki­lus esą pa­dė­jo jai pa­ei­ti į pa­vė­sį. Tre­ne­rės ti­ki­ni­mu, mer­gai­tė pra­šė ne­skam­bin­ti ma­mai, nes ši dir­ba. Tuo­met tre­ne­rė pa­skam­bi­no tė­vui. Kaip ji pa­sa­ko­jo, tė­vas, ku­ris pats yra gy­dy­to­jas, pa­klau­sė at­va­žia­vu­sių grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų, ar ne­ga­li bū­ti slanks­te­lio komp­re­si­nio lū­žio. Bu­vo at­sa­ky­ta ne­igia­mai, nes prieš­in­gu at­ve­ju mer­gai­tė jus­tų di­džiu­lį skaus­mą.

Tre­ne­rė tei­gė, kad yra bai­gu­si jo­ji­mo tre­ne­rių kur­są, kur pri­va­lo­mas ir pir­mo­sios pa­gal­bos kur­sas. Tre­ne­rio li­cen­ci­ja, jai iš­duo­ta ket­ve­riems me­tams, ga­lio­ja iki 2014-ųjų lap­kri­čio. Taip pat tre­ne­rė pa­tvir­ti­no, kad bu­vo pa­mir­šu­si at­neš­ti pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį tarp ša­lių mer­gai­tės tė­vui tą kar­tą, kai bu­vo su­tar­ta. „Tai yra ma­no kal­tė. O svei­ka­tos pa­žy­mų rei­kia tik da­ly­vau­jant var­žy­bo­se“, – ti­ki­no ji. Tre­ne­rė pa­brė­žė, kad su mer­gai­tės tė­čiu bu­vo ap­tar­ta, jog ši tu­ri drau­di­mą nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, nes tai bū­ti­na. Vai­kas bu­vo apd­raus­tas kau­pia­muo­ju gy­vy­bės drau­di­mu.

Svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mas – būtinas

Lie­tu­vos žir­gi­nio spor­to fe­de­ra­ci­ja LŽ pa­brė­žė, kad už rei­kia­mus do­ku­men­tus, tre­ni­ruo­čių vie­tą, veik­los prie­žiū­rą, su­tar­tis tarp ša­lių, tre­ni­ruo­ja­mo­jo as­mens svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mą at­sa­ko pa­ti įstai­ga ar pri­va­tus as­muo pa­gal nu­sta­ty­tas vi­daus tai­syk­les. Kaip tre­ne­riai vyk­do veik­lą, kon­tro­liuo­ja ir at­sa­ko darb­da­vys, pa­vyz­džiui, spor­to mo­ky­mo įstai­gos va­do­vas, taip pat ti­kri­na dar­bo ins­pek­ci­ja bei ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Jei tre­ne­ris dir­ba in­di­vi­dua­liai pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą, tuo­met ga­lio­ja pa­slau­gų san­ty­kiams ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai, tai­gi už tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę ir tei­sė­tu­mą at­sa­ko pa­slau­gos tei­kė­jas, o kon­tro­liuo­ti, pa­si­ti­krin­ti ir pa­si­rink­ti pa­slau­gų tei­kė­ją yra pa­slau­gos ga­vė­jo tei­sė ir par­ei­ga.

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mas nu­ma­to, kad as­me­nys, lan­kan­tys bet ko­kios for­mos kū­no kul­tū­ros ir spor­to pra­ty­bas ir da­ly­vau­jan­tys var­žy­bo­se, pri­va­lo re­gu­lia­riai ti­krin­tis svei­ka­tą. Spor­to pra­ty­bų ir var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai pri­va­lo ne­leis­ti da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se ir var­žy­bo­se as­me­nims, ku­rie nu­sta­ty­tu lai­ku ne­pa­si­ti­kri­no svei­ka­tos ir ne­pa­tei­kė nu­sta­ty­tos for­mos pa­žy­mos.

Draus­ti nuo ri­zi­kų – būtina

LŽ kal­bin­tas Lie­tu­vos gy­vy­bės drau­di­mo įmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A.Bak­šins­kas pu­siau juo­kais pri­mi­nė, kad “ne lai­kas gal­vo­ti apie par­ašiu­tą, kai jau krin­ti iš lėk­tu­vo”. „Vai­kus pa­ta­ria­me draus­ti vi­sa­da, ne­svar­bu, ar jie lan­ko spor­to bū­re­lius, ar ne. Ži­no­ma, ypač re­ko­men­duo­ja­me draus­ti tuos, ku­rie už­sii­ma ener­gin­ga veik­la“, – sa­kė A.Bak­šins­kas. Pa­sak aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to, apd­rau­džia­mų vai­kų kas­met dau­gė­ja, daž­niau­siai su­da­ro­mos miš­rios drau­di­mo su­tar­tys. Vie­no­je su­tar­ty­je ga­li bū­ti nu­ma­ty­tos skir­tin­gos drau­di­mo rū­šys: nuo trau­mų, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, ne­įga­lu­mo, kri­ti­nių li­gų. „Daž­niau­sios su­tar­tys yra kau­pia­mo­sios su pa­pil­do­mais ri­zi­kos ele­men­tais. Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės tei­kia at­ski­ras pa­slau­gas, kai drau­džia­mos tik ri­zi­kos. Vai­kus po­pu­lia­riau­sia draus­ti nuo trau­mų. At­siž­vel­giant į spor­to ri­zi­kos laips­nį, ga­li­ma pa­si­rink­ti ir drau­di­mo su­mą“, – sa­kė A.Bak­šins­kas ir pa­brė­žė, kad drau­di­mas nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų pa­pras­tai api­ma ir trau­mų drau­di­mą, ir ne­įga­lu­mo, ir mir­ties dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo. Gy­vy­bės drau­di­mas taip pat yra at­ski­ra drau­di­mo rū­šis, bet jis ga­li apim­ti drau­di­mą ir nuo trau­mų, ir nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Tai­gi no­rė­da­mi apd­raus­ti spor­tuo­jan­tį vai­ką tė­vai vie­no­je su­tar­ty­je ga­li su­de­rin­ti įvai­rius drau­di­mus, pri­klau­so­mai nuo spor­to ša­kos ri­zi­kin­gu­mo.

“Lietuvos žinios”

2013.08.14

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s