Spauda – apkasuose, bet išliks

Ką dar gali spausdintas žodis pasiūlyti žmogui, šiais laikais turinčiam daugybę kitų pasirinkimų? Ar spaudai iš tiesų lemta mirti? Apie popierinės žiniasklaidos skaitytojus ir jos ateitį Spaudos atgavimo dienos proga dienraštis kalbino Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorių, Lietuvių išeivijos instituto direktorių Egidijų Aleksandravičių. Jo nuomone, dienraštis, žurnalas, knyga šiais laikais yra galimybė gauti žinių apsaugant save nuo internete neišvengiamai užgriūvančios nereikalingos informacijos neaktualiomis temomis pliūpsnio.

L.Meškauskaitė: šaltinių apsauga lemia teisę žinoti

Kra­tos BNS žur­na­lis­tės na­muo­se ga­li bū­ti pa­ly­gin­tos su ne­se­na is­to­ri­ja dėl Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro veik­los - spe­cia­lis­tų ka­dai­se pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos ne­bu­vo pri­si­min­tos, kol ne­at­si­ti­ko bė­da. Tei­si­nin­kai jau se­niai yra iš­ana­li­za­vę, ko­kių spra­gų esa­ma įsta­ty­muo­se, tu­rin­čiuo­se ga­ran­tuo­ti žur­na­lis­tų pro­fe­si­nį sau­gu­mą ir in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio ap­sau­gą. Tik nie­kas iki šiol ne­sky­rė rei­kia­mo dė­me­sio jų ty­ri­mams.

D.Jastramskis – apie Lietuvos žiniasklaidos politiką, kurios nėra

Trečiadienį Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute politikos ir medijų dėstytojas, Žurnalistikos instituto direktorius Deimantas Jastramskis skaitė seminarą apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje. Politiką, kurios, tiesą sakant, Lietuvoje nė nėra. Nenuostabu, kad tokiomis sąlygomis priežiūros ir savitvarkos organizacijos taip pat dirba „viena ranka”, o profesionalūs žurnalistai dažnai priversti trauktis į kitas veiklos sritis.

Radijas yra „gyvas“

2010 metų vasario 11 dieną Vilniuje, „Crowne Plaza Vilnius“ seminare „Integruok! Rinkodaros komunikacija 2010“, pranešimą skaitys „M-1“ radijo stočių grupės savireklamos vadovas Saulius Zakarka ir pardavimų direktorė Jolita Pranckevičienė. „Balsas.lt savaitei“ jie papasakojo apie reklamos radijuje specifiką ir šiandienos padėtį.